Општи услови

 

Последни измени: 21.06.2021 година

СОДРЖИНА:

УВОД

ЦЕЛИ И ОПФАТ НА ОПШТИТЕ УСЛВИ

ПОДАТОЦИ ЗА ДОСТАВУВАЧОТ

ПРЕДМЕТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЕБ ЛОКАЦИЈАТА/СТРАНИЦАТА

РЕГИСТРАЦИЈА

ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ  НА ПОНУДА ЗА ИЗБРАН ПРОИЗВОД

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

ДОСТАВУВАЊЕ

ГАРАНЦИЈА

РЕКЛАМАЦИИ

ВОНРЕДНИ ОКОЛНОСТИ

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

ВРСКИ КОН ВЕБ ЛОКАЦИИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

АБОНИРАЊЕ ЗА БИЛТЕН

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧУВАЊА ПРИ КОРИСТЕЊЕ

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

 

 

 

I.УВОД

Добро дојдовте во https://www.optonicaled.mk / (“Веб локацијата/страницата” или „Интернет страницата“), која се управува од „АДАМАНТ ЛАЈТИНГ ГРУП ДОО Скопје “ и е достапен во цел свет.

КОРИСТЕЈКИ ОВАА ВЕБ ЛОКАЦИЈА ВИЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОПШТИТЕ УСЛОВИ НАМЕНЕТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВЕБ ЛОКАЦИЈАТА. МОЛАМ ДА ГИ ПРОЧИТАТЕ ОВИЕ ОПШТИИ УСЛОВИ ВНИМАТЕЛНО ПРЕД ДА ЈА КОРИСТИТЕ ОВАА ВЕБ ЛОКАЦИЈА/СТРАНИЦА И ВО СЛУЧАЈ, ДА ИМАТЕ ПРАШАЊА, МОЛАМ ДА НЕ КОНТАКТИРАТЕ НА: [email protected].

АКО НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО НЕКОИ ОД УСЛОВИТЕ, КОИ СЕ СОДРЖАНИ ВО НАВЕДЕНИТЕ ОПШТИ УСЛОВИ ВИЕ НЕ ТРЕБА ДА КОРИСТИТЕ ОВАА ВЕБ ЛОКАЦИЈА.

 1. II. ЦЕЛИ И ОПФАТ НА ОПШТИТЕ УСЛВИ

1.1 Општите услови се подготвени и наменети со цел да уредуваат односите помеѓу АДАМАНТ ЛАЈТИНГ ГРУП ДОО Скопје, кое е регистрирано во Търговскиот регистер кон Агенцијата за регистрација со ЕДБ: 4080021597374, со седиште и адреса на управување во гр. СКОПЈЕ, Ѓорче Петров 126А, телефон: +38975335397, +38925206800 електронска пошта: [email protected] и интернет страница: http://www.optonicaled.mk/ во натамошниот текст викан на кратко „Доставувач“, и корисниците на веб локацијата, викани  во натамошниот текст „Корисник/ци“ во врска со користењето на интернет страницата. Обштите услови исто така уредуваат набавките на секој еден продукт кој е купен од Корисникот, кој има остварено контакт со Доставувачот посредство користењето на оваа веб локација. Со нарачувањето на продукт, Корисникот се согласува да биде правно обврзан со договор за купопродажба, регулиран од овие Општи услови и правото/законот што се применува.

1.2 Во смисла на Општите услови:

а/ Доставувач е „АДАМАНТ ЛАЈТИНГ ГРУП ДОО Скопје “.

б/ Корисник/ци е/се:

– посетителите на веб локацијата https://www.optonicaled.mk/;

– лицето остварило контакт со Доставувачот со испраќане на соопштение преку формата за контакт која е достапна на веб локацијата/страницата;

– лицето остварило контакт со Доставувачот со испраќане на соопштение онлајн –  Барање за добивање на понуда за избран произвид;

– лицето остварило контакт со Доставувачот со испраќање на соопштение онлајн –  Барање за да биде вклучено како официјален дистрибутер на Доставувачот;

в/ Форма за контактирање е достапна во електронска варијанта – формулар, достапен на http://www.optonicaled.mk/, истиот треба сеопфатно да биде пополнет, тоа е услов за остварување на контакт со Доставувачот.

г/ Барањето за добивање на понуда е онлајн форма, која е достапна на веб локацијата на Доставувачот http://www.optonicaled.mk/ за добивање на понуда односно понудените од Доставувачот продукти.

д/ Барање за да биде одредено лице вклучено како официјален дистрибутер на претставува онлајн формулар, кој е достапен на веб локацијата/страницата на Доставувачот http://www.optonicaled.mk/, истиот треба сеопфатно да биде пополнет, тоа е услов за остварување на контакт со Доставувачот во врска со намерата на Корисникот да стане официјален дистрибутор на Доставувачот.

е/ Абонамент за билтен претставува вклучување на адресата на електронската пошта на Корисникот во список, на која електронска адреса се испраќа актуелна информација односно понудените од Доставувачот производи.

1.3  Општите услови обезбедуваат повеќе информација на Корисниците односно:

– Идентификацијата на Доставувачот;

– Предметот на Обпштите услови;

– Карактеристиките на веб локацијата;

– Условите за поднесување на барање за доставување на понуда за избран производ;

– Цени и начин на плаќање;

– Доставување;

– Гаранција;

– Рекламации;

– Вонредни околности;

– Одговорност;

– Заштита на лични податоци;

– Врски кон веб локации на трети страни;

– Право на интелектуална сопственост;

– Завршни одредби:  законот/правото што се применува; писмена форма; измени и дополнувања на Општите услови;делумна невалидност; разрешување на спорови;

 

III. ПОДАТОЦИ ЗА ДОСТАВУВАЧОТ

 1. Назив на Доставувачот: „АДАМАНТ ЛАЈТИНГ ГРУП ДОО Скопје “.

2.Седиште и адреса на управување: Ул. Ѓорче Петров 126А, СКОПЈЕ – ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

 1. Контакт адреса: телефон: +38975335397, +38925206800 електронска пошта: [email protected].

4.Податоци за упис во трговски и други јавни регистри:

– „АДАМАНТ ЛАЈТИНГ ГРУП ДОО Скопје“ е трговско друшство, регистрирано в Трговскиот регистер кон Агенцијата за регистрација со ЕДБ: 4080021597374.

 1. „АДАМАНТ ЛАЈТИНГ ГРУП ДОО Скопје “ е регистрирано како ДДВ обврзник според Законот за данок на добавената вредност.
 2. IV. ПРЕДМЕТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ

2.1 Доставувачот е создал веб локацијата http://www.optonicaled.mk/, во која е содржана подробна информација за понудените од Доставувачот на Корисниците производи.

2.2 Доставувачот става на располагање, а Корисниците се задолжуваат да користат интернет страницата согласно условите опишани во делот: Општи услови.

 1. V. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЕБ ЛОКАЦИЈАТА

3.1 Веб локацијата не претставува онлајн продавница. Таа е создадена со цел да информира Корисниците за понудените од страна на Доставувачот производи и да биде остварен контакт со Доставувачот, во случај, да Корисникот изјави желба да нарача некој од понудените на веб локацијата/страницата производи, а исто така и во случај, да Корисникот сака да биде официјален дистрибутер на Доставувачот или неговата адреса на електронска пошта да биде вклучен во списокот, на која адреса да се праќа актуелна информација односно пронудените од Доставувачот производи.

3.2 Интернет локацијата/страницата вклучува сеопфатна информација по однос на:

– Информација односно Доставувачот;

– Сите видови производи, кои Доставувачот нуди на Корисниците;

– Информацияја за остварување на контакт со Доставувачот;

– Вести, кои се објавени од Доставувачот;

– Список со имињата и контакти на официјалните дистрибутери на Доставувачот.

 1. VI. РЕГИСТРАЦИЈА

4.1 Регистрацијата на веб локацијата/страницата е доброволна и бесплатна. Регистрацијата е потребна со цел Корисниците да се информираат за цените и достапните количини на производи, кои Доставувачот нуди. За да се регистрира потребно е Корисникот да избере копчето „Регистрација“ и да пополни формулар за регистрација, в кој треба да бидат внесени корисничко име, адреса на електрона пошта, лозинка, име и презиме, телефонски број, избор на јазик, држава. Незадолжителните полиња во електронскиот формулар опфаќат: име на фирмаат, ЕДБ, адреса на интернет страница. По внесувањето на потребната информација Корисникот треба да кликне врз копчето „Регистрација“.

4.2 Со завршувањето на регистрацијата се создава профил на Корисникот во веб локацијата. Пристапот до профилот се остварува со корисничко име и лозинка.

4.3 Корисникот потврдува дека, информацијата дадена за време на регистрацијата е точна. Доставувачот не носи одговорност за направени при пишување/ печатани грешки, а исто така и за невистинито прикажана информација или информација, која е претставена на грешен начин.

VII. ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ  НА ПОНУДА ЗА ИЗБРАН ПРОИЗВОД

5.1 За разгледувањето на веб локацијата/страницата не е потребна регистрација. За добивање на понуда за избран од Корисникот произвид исто така не е потребна регистрација.

5.2 За добивање на понуда на избран Производ потребно е Корисникот да пополни и поднесе Барање за добивање на понуда. Барањето за добивање на понуда се наоѓа во менито „Производи“. Одкако ќе биде избран саканиот производ, потребно е да се внесе количината, за која Корисникот сака да добие понуда, по што се клика врз копчрто „Прашајте за цена“. По извршување на посочените дејствија се појавува Барањето за добивање на понуда, в кое е потребно да се пополнат едино име, адреса на електронска пошта и содржина на соопштението. Овие податоци се потребни за да биде остварен контакт со Корисникот  во врска со праќање на понудата која ја содржи цената на избраниот производ. Со пополнувањето на формуларот и кликање на копчето „Испрати“ Корисникот изјавува дека е запознат со Општите услови, согласен е со нивната содржина и се обврзува да ги поштува.

5.3 Пополнувањето на Барањето за добивање на понуда не го обврзува Корисникот да склучи договор со Доставувачот. По пополнувањето на Барањето и кликање врз копчето„Испрати“, Доставувачот потврдува дека е добил Барањето на начин што испраќа индивидуална понуда од своја страна на наведената адреса на електронска пошта на Корисникот. Испрќањето до адресата на електронската пошта на барањето до Доставувачот од Корисникот, и примањето на дадената понуда се смета за склучување на договор за купопродажба помеѓу Доставувачот и Корисникот.

5.4 Прашања по однос на производи, кои не се објавени на веб локацијата/страницата, а исто така и за други прашања односно понудени од Доставувачот производи можат да бидаат испраќани со користењето на формата за контактирање на веб локацијата, која се наоѓа на: https://www.optonicaled.mk/, одкако ќе се внесе име, адреса на електронска пошта, а исто така и соопштение/порака, во кое да бъде истакнато прашањето. Со пополнувањето на формуларот и кликање на копчето „Испрати“ Корисникот изјавува, дека е запознат со Општите услови, согласен е со нивната содржина и се обврзува да ги поштува. Доставувачот одговара на пораката со поставеното прашање во рок од 48 часа.

VIII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

6.1 За бараните од Корисникот производи наведени во Барањето за добивање на понуда, Доставувачот испраќа понуда, во која се содржани цените на избраните производи. Во наведените во понудата цени не се вклучени трошоците за доставување на производите и трошоците за царина и такси, кои се собрани во врска со царинска подготовка на документи и други такси. Сите трошоци за доставување се плаќаат накнадно како дополнување кон цената на нарачаните производи.

6.2 Плаќањето на нарачаните производи може да биде извршено по еден од следнве начини:

– преку банка, со трансфер на одредена банкарска жиро сметка на Доставувачот;

– преку системот PayPal.

6.3 Корисникот плаќа однапред на Доставувачот вкупната цена наведена во понудата. Кога плаќањето се извршува преку банка Корисникот ги плаќа и банкарските такси или комисиони.

 1. IX. ДОСТАВУВАЊЕ

7.1 Доставувачот доставува нарачаните од Корисникот производи на наведената од Корисникот адреса. Доставувачот извршува достава на нарачаните производи во целиот свет со помош на избрани од Доставувачот курирски организации. За секоја и звршена достава Доставувачот нуди цена за доставување по претходно наведена од Корисникот адреса, на која да бидат доставени производите.

7.2 Нарачаните и платени производи се испраќаат во рок од 24 часа (во работни денови). Роковите за доставување се одредуваат од избраната курирска организација и ќе бидаат дополнително/накнадно договорени за секоја конкретна нарачка. Доставувачот не носи одговорност за евентуално задоцнување со доставувањето, а исто така не одговара и за какви било други задоцнувања поврзани со царинско ослободување.

7.3 Доставувачот дава на Корисникот информација за испраќањето на производите во денот, во кој производите се предадени на курирската организација.

7.4

7.5 Производите се предаваат на Корисникот одкако ќе се потпише, со кој потпис се потврдува, дека производите се добиени.

 

 

 1. X. ГАРАНЦИЈА

8.1 Доставувачот дава производи на Корисникот со гаранција од производителот или со трговска гаранција, која е не помалу од 24 /двадесет и четири/ месеци, сметано од датумот на фактурата.

8.2 Доставувачот дава на Корисникот гаранцијата во писмена форма која содржи следната информација, и тоа: содржина и опфат на гаранцијата, рок на гаранцијата, за која територија важи гаранцијата, име и адреса на овластен сервис, пред кој да се даде гаранцијата.

 1. XI. РЕКЛАМАЦИИ

9.1 Во случај, да доставените производи не одговараат на тие што се нарачани, Корисникот е должен да го извести Доставувачот во рок до три дена по добивањето на производите. Доставувачот ќе ги замени производите на негов рачун.

9.2 Во случај, да на доставените производи се приметуваат јавни/очигледни недостатоци или повреди, кои битно ја спуштат цената на производот или неговата, употребливост, Корисникот е должен да го информира Доставувачот во рок до шест месеци по добивањето на производите. Во рок од 14-дена Доставувачот ќе пронуди на Корисникот да одбере една от следните три опции, и тоа: – да го врати производот и да му биде вратена цената заедно со трошоците за продажбата; – да го задржи производот и да му биде смалена цената; – недостатоците или повредите да бидат отстранети на рачун на Доставувачот.

9.3 Корисникот, коj има својство на Потрошувач  во смисла на Законот за заштита на потрошувачите, има парво да врати купените од Доставувачот производи, кои не се отварани, користени и оштетени. Корисникот е должен  да го извести Доставувачот за намерата да ги врати купените производи во рок до 14 дена по добивањето на производите. За да се врати сумата со која се платени призводите трябва истите да не се користени и да бидат вратени во одлична состојба на Доставувачот и во оригиналното пакување, заедно со документите за купопродажба во рок од 14-дена, сметано од датумот на истакнување на побарувањето за враќање на производите. Сите трошкови поврзани со враќањето на производите паѓаат на товар на Корисникот. Доставувачот враќа платената од Корисникот сума за купениот производ во рок од 14-дена сметано од датумот, на кој е бил известен за решението на Корисникот да ги врати купените производи.

XII. ВОНРЕДНИ ОКОЛНОСТИ

10.1 Доставувачот не носи одговорност према Корисникот за целосно или делумно неисполнување на доставката на нарачан/и производ/и, заклучно и за задоцнување на доставувњето или за неисправност и/или оштетување на производот, ако тоа произлегува како резултат од “виша сила ” (вонредни околности). Под “виша сила” (вонредни околности) се разбира околност (настан) со вонреден карактер, кој настанал по склучувањето на договорот, кој не е можело да биде предвиден и не зависи од волјата на страните. Такви настани се пожар, индустриска несреќа, воени дејствија, природни непогоди – бури, поројни дождови, поплави, град, земјотреси, поледици, суша, свлачишта и др. природни непогоди, ембарго, забрани ставени од Владата, штрајкове, бунт, немири и др.

10.2 Во случај, да Доставувачот не може да ги исполни своите обврски, поради настанати вонредни околности, Доставувачот се задолжува во рок до 10-дена да го извести писмено Корисникот за појавата на вонредните околности, како и да наведе периодот за кој се претпоставува дека ќе престанат вонредните околности.

XIII. ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

11.1 Информацијата во оваа веб локација може да содржи грешки или неисправности, иако Доставувачот се стреми/се залага да одржува информацијата актуелна. Доставувачот има право да извршува измени и подобрувања во оваа веб локација по секое време. Доставувачот не зема одговорност за какви и да е грешки или неисправности во содржината на оваа веб локација. Доставувачот не зема одговорност за штети и загуби кои се појавиле по однос на Корисниците како резултат од користењето на оваа веб локација и материалите од оваа веб локација.

11.2 Доставувачот има право да извршува измени за производите што ги нуди или да го запре снабдувањето со некој од производите што се нудат.

XIV. ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

12.1 Доставувачот ги сфаќа размислувањата на Корисниците на оваа веб локација односно заштитата на личните податоци и е задолжен да ги заштити нивните лични податоци на начин што приложува сите стандарди за заштита на личните податоци. Доставувачот ја почитува  неповредливоста на личноста на Корисниците и ги прави сите потребни напори за заштита на личните податоци на Корисниците против незаконита обработка на податоците со користење на технички и организациони мерки за заштита на личните податоци, кои мерки се во согласност со современите технолошки достигнувања и обезбедуват степен на заштита, која одговара на ризикот, поврзан со обработувањето, и на тајноста на податоците, кои треба да бидат заштитени.

12.2 При давање на лични податоци од страна на Корисникот во врска со користењето на оваа веб локација, Доставувашот гарантира, дека личните податоци ќе бидат користени согласно со одредбите на овој раздел од Општите услови.

12.3 При собирањето и обработката на личните податоци Доставувачот собира и обработува лични податоци, кои се дадени директно од Корисникот, за кој се однесуват податоците и истите се потребни за да се создаде  кориснички профил, со цел да се праќаат промоционални мејли, а исто така и да може да се стапи во контакт со Корисникот по телефон или имејл адреса за доставување на понуда или информација за конкретен производ.

12.4 Доставувачот собира и обработува само следниве податоци, които се поврзани со физичкиот идентитет на Корисникот, и тоа:

име;

адреса на електронска пошта;

телефонски број.

12.5 Корисниците ги имаат следните права, и тоа:

Право на информација;

Право на пристап до собраните и обработувани лични податоци;

Право на корекција на неточни лични податоци;

Право на бришење лични податоци;

Право на ограничување на обработката на лични податоци;

Право на преносливост на лични податоци;

Право на приговор за обработка на лични податоци;

Право да не биде предмет на одлука заснована исклучиво на автоматска обработка, вклучително и профилирање, што има правни последици за Корисникот на податоците или на сличен начин има влијание врз него.Право да биде известен за повреда на безбедноста на личните податоци;Право на заштита по судски и административен пат;Право на надомест на штета;

12.6 Корисниците имат право, при воведување на своите лични податоци, да изберат, дека сакат податоците што ги дават да бидат користени за целите на директниот маркетинг. Во случај, да Корисникот е дал својата согласност личните му податоци да бидат користени за целите на директниот маркетинг, тој може по секое време да ја повлече својата согласност на начин што ќе го извести за тоа Доставувачот.

12.7 Доставувачот има право да ги обелодени обработените лични податоци на следните категории на лица, имено:

на Корисниците, за кои се однесуват податоците;

на лица, ако е предвидено во нормативен акт;

на курирски организации кои извршуваат доставата на нарачаните призводи;

 1. XV. ВРСКИ КОН ВЕБ ЛОКАЦИИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

13.1 Веб локацијата на Доставувачот содржи врски кон интернет страници, кои се одржуват од трети страни (“Веб локации/страници на трети страни”). Доставувачот не носи одговорност за содржината на веб локациите на третите страни, а исто така и за присуството на вируси, други штетни компоненти на овие веб локации, заклучно и за штети причинети од користењето на веб локациите на третите страни.

XVI. АБОНИРАЊЕ ЗА БИЛТЕН

14.1 Абонирањето за билтен претставува внесување од страна на Корисникот на адреса на електронска пошта во списокот на која адреса се испраќа актуелна информација относно понудените од Доставувачот производи. Корисниците имат право да се одјават од списокот, во кој се добавени. Билтенот се дистрибуира бесплатно и Доставувачот на никој начин не обврзан со обврска за исправност на испраќање на билтен при абонирање.

XVII. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧУВАЊА ПРИ КОРИСТЕЊЕ

15.1 Севкупната содржина на веб локацијата заклучно со сите, публикации на текстови, слики, фотографии, илустрации, графика, компјутерски програми, како и секоја информација, која е качена на веб локацијата – претставува исклучива сопственост на Доставувачот.

15.2 Трговските марки (нерегистрирани или регистрирани) што се објавени на веб-страницата се заштитени со постоечкиот закон. Ништо во овие Општи услови не треба да се смета како дозвола за давање право за користење на трговска марка.

15.3 Содржината на веб локацијата на Доставувачот може да биде користена од Корисниците на веб локацијата само за лична употреба без трговска цел.

15.4 Користењето на информацијата на која се содржи на веб локацијата со трговска цел, под каква и да форма (копирање, модифицирање, преземање, продаване, създавање на производи кои произлегуват од оригиналните производи кои се заштитени, репродукција и дистрибуција, објавување, и др.) е абсолутно забрането. Корисниците преземаат целата одговорност од користењето на содржината на веб локацијата во случај да не ги почитуваат правата на Доставувачот, при што последниот има право на надомест за причинета  штета од Корисникот.

XVIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

16.1Сите пораки и известувања помеѓу Доставувачот и Корисникот ќе се сметаат за уредни, ако се испратени на наведените подолу адреси на електронска пошта:

За Корисникот: адреса на својата електронска пошта, наведен во Барањето;

За Доставувачот: [email protected].

Ако некоја од страните ја промени адресата на електронската пошта, без да ја извести другата страна, последната не одговара за недобиени пораки/соопштенија, известувања и слично.

16.2 Евентуалната невалидност на која било од одредбите на овие Општи услови нема да доведе до невалидност на Општите Услови и правила како целина.

16.3 Одредбите на бугарското граѓанско и трговско законодавство се применуваат за сите прашања што не се регулирани со овие Општи услови.

16.4 Сите спорови помеѓу Доставувачот и Корисникот кои произлегуваат од овие Општи услови исклучените индивидуални договори ќе бидат решавани со разбирање и договарање помеѓу странките. Кога нема да се постигне согласност, спорот ќе се реши пред надлежниот суд.

16.5 Доставувачот има право да актуализира Општите услови на начин што може да ги промени и дополни по секое време во иднина. Кога ќе бидат променети Општите услови истите ќе бидат објавени на оваа веб локација со новиот датум “Последни измени“ во горниот дел и ќе влезнат во сила од датумот на нивното објавување.

Поради тоа, е добро да ги проверувате овие Општи услови, за да сте убедени, дека се ви познати сите измени. Користењето на веб локацијата по објавувањето на актуализираните Општи услови, ќе се смета, дека сте согласни со направените измени.

16.6 Овие Општи услови се примени на 21.06.2021 и влегуваат во сила за сите Корисници на 21.06.2021 г.

16.7 Во случај, да имате дополнителни прашања односно овие Општи услови, молам да не контактирате по електронска пошта на следнава адреса: [email protected].